Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
Vývin reči
 
 


Reč je jednou zo schopností, ktoré nás odlišujú od iných živočíchov. Je jedným so základných kameňov medziľudskej komunikácie a jedným z hlavných faktorov pri individuálnom, aj sociálnom raste človeka. Samotný vývin reči začína už v maminom brušku a pokračuje celý život. Veď napríklad rozprávačskému umeniu, či nové pojmy sa učíme neustále. Najväčšie zmeny sa však udejú v prvých troch rokoch života dieťaťa, kedy sa z nehovoriaceho dojčaťa stáva hovoriaci komunikačný partner. U každého jedinca sa komunikačné schopnosti vyvíjajú postupne a každý z nás prechádza rečovým vývinom vlastným tempom.

 

 
 


3 - 6 mesiacov
- reaguje na niektoré osoby a predmety
- sleduje očami pohybujúci sa predmet a načahuje sa za ním
- otáča hlavu za zvukmi
- hrkúta, vydáva samohláskové zvuky (napr. áá, ááéé)
- usmieva sa, smeje sa nahlas


 
 

6 - 8 mesiacov
- zaujíma sa o okolie, napodobňuje
- rovnako narába s predmetmi (všetko búcha o zem)
- rado sa hrá sociálne hry (napr. varila myšička kašičku, schovávačka pod dekou)
- džavoce, vydáva spoluhláskové zvuky (ba, da, ga, bababa)
- rozumie niekoľkým slovám (nie, pá-pá), ak sú sprevádzané gestami a v známych situáciách
 
 
 

8 - 12 mesiacov
- používa gestá, zvuky
- správne sa hrá s niekoľkými hračkami (tlačí auto po zemi, gúľa loptu, listuje v knižke)
- často sa na vás pozerá, ak si žiada predmet alebo činnosť, alebo ak sa mu prihovárate)
- ukazuje prstom na predmety alebo ľudí, načahuje sa za predmetmi mimo dosahu
- rozumie niekoľkým jednoduchým príkazom v známych situáciách (napr. daj mi pusu, zamávaj pá-pá)
- ukáže na niektoré časti tela, bežné predmety alebo osoby, keď ich pomenujete
 
 
 

12 - 18 mesiacov
- používa vlastnú malú slovnú zásobu
- používa prvé slová
- rozumie asi 50 slov
- rozumie otázke „Čo je to?”
- začína predstierať, že pije z pohára, že spí, že sa češe
 
 
 

 
18 - 24 mesiacov
- spája dve slová
- začína predstierať, že jeden predmet predstavuje iný predmet (palička je lyžička, sveter je vankúš)
- používa 50 - 70 slov
- začína spájať slová do dvojslovných viet (baba hajá, mama daj)
- pýta sa jednoduché otázky (Kde?)
- používa prvú gramatiku  (podstatné mená  v možnom čísle, slovesá v  1.  a  3. osobe  jednotného čísla,  rozkazovací
  spôsob, minulý čas)
- rozumie asi 100 slov

 

 
 

24 - 30 mesiacov

- používa rozvité vety s gramatikou
- používa asi 300 slov
- vyjadruje sa v rozvitých vetách (3-5 slovných)
- odpovedá na otázky (Čo je to? Kde je auto? Čo robíš?)
- používa predložky (v, na, do), zámená (ja, ty, my)
- skloňuje podstatné mená (mame, tatovi, na stole)
- rozumie, keď hovoríte o veciach, ktoré sa stali v minulosti alebo sa stanú v budúcnosti
 
 
 

30 - 36 mesiacov
- používa aj zložité vety
- hrá sa v prítomnosti iných detí so spoločnými hračkami, zatiaľ len vedľa nich
- vie predstierať (napr. mieša polievku)
- používa 450 - 500 slov
- niekedy používa aj zložité vety so spojkami
- používa spojky (a, že, ktorý, alebo, lebo)
- rozumie trojstupňovým príkazom (vyskoč, otoč sa a sadni si)
 
 
 

3 – 4 roky
- správne vyslovuje hlásky k, h, ch, t, d, m, n, p, b, vo všetkých slovách a postaveniach (na začiatku, v  strede a  na
   konci slov)
- vytlieska dvojslabičné slová na slabiky (napr. ma-ma, ža-ba, bab-ka)
- často sa hrá predstierané hry (hry na „akože“)
- pozná tri základné farby
- dokáže krátko súvislo (dvoma - tromi vetami) prerozprávať, čo sa stalo
- spája vety spojkami a, preto/lebo, že
 
 
 

4 – 5 rokov
- správne vyslovuje hlásky f, v, ostré sykavky (c,s,z,dz) a tupé sykavky (č,š,ž,dž) vo všetkých slovách a
   postaveniach (na začiatku, v strede a na konci slov)
- reč dieťaťa je zrozumiteľná aj pre cudzieho človeka
- má záujem o básničky a pesničky, vie rýmovať
- často sa hrá rolové hry (hra na doktora, učiteľa, stavbára, kuchára a pod.)
- vie prerozprávať krátky príbeh alebo rozprávku, ktorú pozná
- zoradí obrázky príbehu do správneho poradia
- vytlieska jednoslabičné a trojslabičné slová (napr. ma-mič-ka, strom, dom)
 
 
 

5 – 6 rokov

- správne vyslovuje hlásky r, l vo všetkých slovách a postaveniach (na začiatku, v strede a na konci slov)
- určí prvú a poslednú hlásku v slove (napr. Čo počuješ na začiatku v slove pes a čo počuješ na konci?)
- prerozpráva krátky príbeh alebo rozprávku s jasným začiatkom rozprávania, zápletkou a záverom
- dokáže povedať vtip, chápe prirovnania (napr. pomalý ako slimák), jednoduchú metaforu, obrazné pomenovanie
- hrá sa spoločenské hry s pravidlami (Človeče, Pexeso a pod.)
- zarecituje básničku
- počíta do 10

V prípade, že dieťa nedosiahne jeden vývinový medzník v danom veku, neznamená to, že má problém.
 
 
 

Ak ale nedosahuje viacero schopností alebo dosahuje schopnosti uvedené pre nižší vek, je dobré, aby ste vyhľadali logopéda. Logopédi pomáhajú predchádzať poruchám reči a učenia a poskytujú pomoc v spolupráci s rodičmi, lekármi, učiteľmi a inými odborníkmi. U dieťaťa, ktorého rečovú poruchu sa nepodarilo včas odhaliť, existuje riziko vzniku komplikujúcich vedľajších problémov, ako napríklad poruchy v sociálnej oblasti a v oblasti učenia, či dokonca poruchy správania. Úlohou logopédov je poskytovať pomoc deťom s problémami vo vývine reči, s problémami vo výslovnosti, s poruchami plynulosti reči (zajakavosťou) a s ťažkosťami učiť sa. Deti, ktoré si vyžadujú logopedickú starostlivosť, môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria tie, ktoré pred alebo po pôrode boli označené za rizikové z hľadiska vývinového zaostávania (napr. deti s genetickou poruchou, neurologickým ochorením, vrodenými poruchami metabolizmu, poruchami zraku alebo sluchu, chronicky choré deti a tiež deti s autizmom). Tieto deti a ich rodičia by mali dostávať logopedickú pomoc od narodenia alebo identifikácie problému. Druhú skupinu tvoria deti, ktoré sú ohrozené z hľadiska vývinového zaostávania (napr. deti narodené z gravidity s ťažkými komplikáciami, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, predčasne narodené deti, deti s popôrodnými adaptačnými problémami, deti s chronickými zápalmi stredného ucha, a iné). Rečový vývin týchto detí by mal byť pravidelne sledovaný.
 
 
 

Poruchy výslovnosti
Aj osvojovanie si správnej výslovnosti prebieha individuálne. Niektoré deti už v dvoch rokoch vyslovujú správne tie hlásky, ktoré v slovenskom jazyku považujeme za najťažšie (napr. l, r), iné sa s ich výslovnosťou pasujú aj v školskom veku. Deti si počas rečového vývinu „uľahčujú“ výslovnosť tým, že vynechávajú hlásky a slabiky alebo zamieňajú niektoré hlásky za iné – ľahšie. Tieto „chyby“ sú do istého veku normálne. Do veku troch rokov sa logopédi náprave výslovnosti priamo nevenujú, nakoľko nervový systém, pohyblivosť rečových orgánov a presnosť sluchového a zrakového vnímania sa stále vyvíjajú a dieťa má „nárok“ na nesprávnu výslovnosť. Či ide o poruchu výslovnosti alebo nie, po treťom roku života posudzuje logopéd, preto je dobré ho kontaktovať, ak máte pochybnosti.
 
 
 

Poruchy plynulosti (zajakavosť a vývinová neplynulosť)
Zajakavosť je porucha plynulosti reči, ktorá sa vyskytuje v detskej populácii približne v 5%, u 1% pretrváva až do dospelosti. Zajakavosť je charakteristická opakovaním častí slov (ba-ba-balón), predlžovaním (bááábika), nadmernou námahou pri hovorení (nadmerné žmurkanie, napätie na tvári), prípadne vyhýbanie sa niektorým komunikačným situáciám. Pravá zajakavosť je vážna porucha reči, ktorá spontánne nezmizne a vyžaduje si dlhodobú a intenzívnu logopedickú terapiu. Na rozdiel od pravej zajakavosti, tzv. vývinová neplynulosť, ktorá sa bežne objavuje medzi 2. až 5. rokom života dieťaťa, väčšinou spontánne vymizne v priaznivom prostredí. Ak okolie dieťaťa nedodržiava základné komunikačné pravidlá (napr. pomalé hovorenie, neupozorňovanie dieťaťa na neplynulosť v reči, pauzy v reči dospelých, redukcia počtu otázok kladených dieťaťu a pod.) a sú prítomné rizikové faktory (zajakavosť alebo iné rečové ťažkosti v rodine, rizikový pôrod alebo gravidita, oneskorený vývin, neurotizácia dieťaťa...), normálna neplynulosť môže prejsť do začínajúcej zajakavosti. Rozlíšiť pravú zajakavosť od vývinovej neplynulosti dokáže len logopéd. Zajakavosť si vyžaduje pri náprave iný prístup ako vývinová neplynulosť v reči dieťaťa. Na základe rozsiahlych výskumov je známe, že šanca na vyliečenie zajakavosti sa zvyšuje, ak sa s terapiou zajakavosti začne hneď v začiatkoch objavenia sa zajakavosti (najmä do 1. až 2. roku od objavenia sa prvých známok zajakavosti). Preto je dôležité kontaktovať odborníka – logopéda. Viac informácií o zajakavosti a vývinovej neplynulosti sa dozviete na webovej stránke Centra pre dysfluencie a na stránke Inštitútu detskej reči.
 
 
 

Bilingvizmus – dvojjazyčnosť
Bilingvizmus je schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Možno vychovávate svoje dieťa v dvoj- alebo viacjazyčnom prostredí. Pri takejto výchove je dôležité zachovávať niekoľko pravidiel:

1. dôslednosť kontaktu s jazykmi, čo znamená, že nedochádza k miešaniu jazykov v jednej vete alebo jednej výpovedi

2. dostatočný kontakt s jazykmi, čo znamená, že dieťa má možnosť aktívne komunikovať v rôznych situáciách počas každodenného života

3. dlhodobý kontakt s jazykmi, čo znamená, že dvojjazyčná výchova nie je rozhodnutím len na niekoľko rokov Tieto pravidlá treba zvážiť pri rozhodovaní sa o dvojjazyčnej výchove. Samotná výchova dieťaťa nie je jednoduchá.

Dvojjazyčná výchova si vyžaduje ešte väčšie úsilie zo strany rodičov, ale prináša dieťaťu nesmierne výhody. Mali by ste vedieť, že pri bilingválnej výchove sa môžete stretnúť s mnohými predsudkami a nepriaznivými postojmi okolia. Tie sú však zväčša založené na nepravdivých informáciách a poverách. Taktiež môžete očakávať, že vaše dieťa môže (a nemusí) miešať slová oboch jazykov v istom vývinovom období. Je to len prechodné obdobie, ktoré je úplne normálne a neznamená, že dieťa je pomýlené. Pri výbere predškolského zariadenia ponúkajúceho výchovu v cudzom jazyku, dobre zvážte kvalitu zariadenia z viacerých hľadísk (napr. vzdelanie a prax pedagógov, prístup k výučbe jazyka, dôslednosť, vzdelávacie osnovy).
 
 
     
 
Zdroj: Inštitút detskej reči - www.detskarec.sk
 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768