Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
Materské a rodičovský príspevok
 
 


S tehotenstvom, pôrodom, narodením dieťaťa a starostlivosťou oň súvisia pojmy
materské a rodičovský príspevok, a tiež materská a rodičovská dovolenka. V praxi sa často zamieňajú, treba ich však vedieť rozlišovať. Materská dovolenka je v zmysle zákonníka práce obdobie pracovného voľna ženy v súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa v dĺžke 28, resp. 37 týždňov, ak sa žene narodili dve alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú ženu. Jej cieľom je predovšetkým zdravotná ochrana ženy v súvislosti s pôrodom.
Nárok na materskú dovolenku má aj žena, ktorá prevzala na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré jej bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.
Materské je peňažná dávka, ktorú žena môže dostávať už ku koncu tehotenstva, šesť, resp. osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Na rozdiel od rodičovského príspevku je nárok na materské podmienený účasťou fyzickej osoby na jednom z druhov sociálneho poistenia - nemocenskom poistení. Materské priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa - miestne príslušná pobočka. Rodičovská dovolenka je ďalšie obdobie pracovného voľna po uplynutí materskej dovolenky. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí okrem ženy, aj mužovi od narodenia dieťaťa v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Nárok na rodičovskú dovolenku má žena aj muž, ktorý prevzal, na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa do starostlivosti nahrá-dzajúcej starostlivosť rodičov. Ak mu dieťa bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorému matka zomrela.
Z právneho titulu prehĺbenia starostlivosti o dieťa nárok na ňu trvá do troch rokov veku dieťaťa, prípadne do šiestich, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát po narodení dieťaťa fi nančne prispieva rodičovi alebo inej osobe, ktorej je dieťa zverené, na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku. Priznáva a vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska.

 

 
 

Čo je materské a kto má naň nárok?
Materské je jedna z dávok nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje poistenkyni z dôvodu tehotenstva a materstva, príp. inému poistencovi, z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktoré prevzal do starostlivosti. Nárok na materské má poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na materské má, ak nemocenské poistenie trvá v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského, alebo v období trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky, alebo v ochrannej lehote. Všeobecne však platí, že ochranná lehota je 42 dní po skončení nemocenského poistenia, avšak v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota je 6 mesiacov.

Nárok na materské má:
- zamestnanec, resp. zamestnankyňa
  Poistné za nich odvádza zamestnávateľ, pričom nárok na materské nezávisí od plnenia povinnosti zamestnávateľa   platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie.
- povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
- dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, aj povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musia mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. Za obdobie nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

 
 

Ako dlho sa materské vypláca?

Nárok na materské vzniká spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak pôrod nastal skôr, tak odo dňa pôrodu a zaniká uplynutím 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, alebo ak je osamelá, nárok na materské jej zaniká uplynutím 37. týždňa. Nárok môže vzniknúť aj skôr. Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Kto okrem matky môže materské dostať
Keďže materské je nemocenskou dávkou v tehotenstve a v období po narodení dieťaťa, logicky sa spája najmä s matkou. Môže ho však dostať aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o dieťa stará.

Iným poistencom môže byť:
- otec dieťaťa, ak matka zomrela, alebo ak sa matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať zo zdravotných dôvodov, trvajúcich najmenej jeden mesiac a matka nepoberá materské ani rodičovský príspevok. Prípadne po dohode s matkou dieťaťa, najskôr ale po uplynutí obdobia, počas ktorého má matka nárok na materské. Matka v takom prípade nesmie poberať materské ani rodičovský príspevok.
- manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre nepriaznivý zdravotný stav, trvajúci najmenej jeden mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok- manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela
- iná fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

 
 

Ako treba postupovať pri uplatňovaní nároku na materské?
Nárok na materské sa uplatňuje predložením tlačiva Sociálnej poisťovne - Žiadosť o materské, ktoré vystaví a potvrdí lekár zdravotníckeho zariadenia. Takto potvrdenú žiadosť je potrebné predložiť v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jej nemocenské poistenie, na ktorej je žiadateľka povinná vyplniť a podpísať vyhlásenie. Ak je zamestnaná, žiadosť ešte pred predložením pobočke predloží zamestnávateľovi, ktorý na tlačive vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské hneď po jej vystavení lekárom pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie.

V prípade, ak si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.V súvislosti s nárokom na materské musí poistenkyňa preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na materské, na jeho výplatu a jeho sumu, napr. narodenie dieťaťa, narodenie dvojičiek, osamelosť, prevzatie dieťaťa a pod. Po písomnej výzve Sociálnej poisťovne má poistenkyňa povinnosť preukázať tieto skutočnosti do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu. Ako sa vybavuje materské pri pôrode v zahraničí. Ak pôrod nastal na území iného členského štátu Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, je nevyhnutné do 3 dní od pôrodu požiadať príslušnú inštitúciu nemocenského poistenia v danej krajine, aby vystavila formulár E 115 a E 116, ktoré zašle Sociálnej poisťovni.

V prípade ak pôrod nastane v Českej republike, poistenkyňa si môže uplatniť nárok na materské v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive vystavenom v Českej republike. Ak pôrod nastane na území iného štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ a má s ním Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, Sociálna poisťovňa akceptuje potvrdenie a tlačivá vystavené v príslušnom štáte, pokiaľ to zmluva ustanovuje.
 
 
 

Ďalšie rady a upozornenia pre matku

Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva alebo materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú dovtedy vykonávala, je v zmysle Zákonníka práce zakázaná tehotným ženám, prípadne matkám, alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo zdravie v súvislosti s materstvom a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením. Zamestnankyňa má nárok na ošetrovné, ak ošetruje choré dieťa alebo sa stará o dieťa do desať rokov veku z dôvodov taxatívne vymedzených zákonom o sociálnom poistení. Ošetrovné sa môže poskytovať nielen z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, ale aj ošetrovania chorého manžela, manželky, rodiča alebo chorého rodiča manžela, manželky. Uvedené dávky sa, rovnako ako materské, môžu poskytnúť až po splnení zákonom stanovených podmienok.

Platí za matku na materskej a rodičovskej dovolenke niekto poistné na sociálne poistenia?
Za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku, platí poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity štát.
 
 
 
Zdroj: Sociálna Poisťovňa
 
 
Bližšie informácie na www.socpoist.sk
 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768