Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
   
Zdravotné poisťovne
 
   

Práva a povinnosti poistenca

 
       
 
Poistenec má právo:
 
 
a)
na výber Zdravotnej poisťovne (poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral)
 
 
b)
na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených zákonom
 
 
c)
na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 
 
d)
na poskytnutie neodkladnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá  uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 
 
e)
vrátenie preplatku na základe ročného zútčovania poistného
 
 
f)
podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 
 
g)
domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred  úradom.
 
 
 
       
 
Od narodenia dieťaťa je povinný jeho zákonný zástupca podať do 60 dní prihlášku v príslušnej Zdravotnej poisťovni. Pri podaní prihlášky musí predložiť rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti.
 
       
       
 
Poistenec je povinný:
 
 
a)
uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného  režimu alebo užitia návykovej látky
 
 
b)
vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca a ak mu zdravotná  poisoťvňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení
 
 
c)
plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania
 
 
d)
plniť povinnosť podať prihlášku do 8 dní od vzniku rozhodujúcej skutonosti pre vznik verejného zdravotného poistenia
 
 
e)
doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 
 
f)
plniť oznamovacie povinnosti
 
 
g)
dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia, zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom.
 
 
 
       
 
Viac informácií o zdravotnom poistení nájdete na internetových stránkach Zdravotných poistovní pôsobiacich v SR.
 
     
   
   
   
   
   
   
 
 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768