Ĺ tvrtok | 19.07.18 | Meniny má: Dušana  
 
       
      Vaše názory, postrehy a pripomienky:
   
Stránka venovaná rodičom
s malými deťmi
   
   
     
 
           
     
  DOJČENIE
Informácie o dojčení
Bližšie informácie tu
 
 
  VÝVIN REČI
Máte pochybnosti o vývine reči
vášho dieťaťa?
Bližšie informácie tu
 
 
  ANKETA
Používate umelé mlieka?
Áno
Často
Nepravidelne
Nie

 

  PODPORA RODINÁM
Príspevky, podpora, pomoc,
rodinné dávky...
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC DEŤOM
Pômôžte iným deťom a
odovzdajte svoje prebytočné
materské mlieko.
Bližšie informácie tu
 
 
  POMOC RODINÁM
Adresár katolíckej charity
na pomoc rodinám v núdzi.
Na stiahnutie tu
 
 
  KRÍZOVÉ LINKY
Užitočné kontakty v prípade
potreby
Bližšie informácie tu
 
 
DETSKÉ PASY
Dieťa do pät rokov musí byť zapísané v  pase rodiča, s ktorým cestuje. Ak cestuje s niekým iným, musí mať vlastný pas. Pas má platnosť dva roky. Dieťa od 5 rokov do 13 rokov musí mať vlastný pas. Pas má platnosť 5 rokov. Deti nad 13 rokov dostanú vlastný pas, ktorý má 10 ročnú platnosť ako dospelí.
Ak rodičia chcú, ich dieťa môže mať svoj vlastný pas hneď po narodení.
Untitled Document
 
Matričné úrady
 
 
Všeobecné informácie

Rodný list dieťaťa sa vybavuje na matričnom úrade podľa miesta narodenia. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon do 3 pracovných dní. V iných prípadoch je tak povinný urobiť jeden z rodičov. (§ 13, ods. 3 zák. NR SR č. 154 / 1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov). Narodenie dieťaťa sa oznamuje a zapisuje do matriky na základe „Hlásenia o narodení“ z pôrodnice, ktoré sa doručí matričnému úradu.
 
     
 
Každý musí mať meno a priezvisko

Meno alebo mená dieťaťa sa určujú a zapisujú do matriky podľa súhlasného vyhlásenia rodičov, ak k takejto dohode nedošlo, meno sa určuje rozhodnutím súdu z podnetu matričného úradu. Meno (mená) dieťaťa sa určuje vyhlásením jedného z rodičov, ak druhý rodič nie je známy. Ak nie je známy ani jeden z rodičov, meno dieťaťa určí súd z podnetu matričného úradu. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné, pričom rodičia sú povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť. Nemožno určiť meno neosobné, hanblivé, osobe mužského pohlavia ženské meno a naopak. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je takéto meno všeobecne známe, obvyklé a je v súlade s tradíciou tohto cudzieho štátu. Maloletému, ktorému nebolo určené druhé a tretie meno, môžu rodičia, alebo zákonní zástupcovia určiť druhé alebo tretie meno na základe písomnej žiadosti. Maloletý, starší ako 15 rokov, musí písomne súhlasiť úradne osvedčeným podpisom. Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku iba jedno meno, a to meno zapísané v matrike na prvom mieste. Priezvisko dieťaťa sa zapíše do matriky v prípade zosobášených rodičov podľa dohody pri uzavretí manželstva, u nezosobášených rodičov podľa dohody pri určení otcovstva.
Ak k takejto dohode nedošlo, zapíše sa priezvisko, aké má matka v čase narodenia dieťaťa a matričný úrad oznámi túto skutočnosť príslušnému súdu. Ak otec dieťaťa nie je známy, zapíše sa do matriky priezvisko, aké má matka v čase narodenia dieťaťa. Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej písomnej žiadosti. Ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, môže nadobudnúť priezvisko, alebo priezviská v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou.
Ak je matka dieťaťa rozvedená, do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva alebo vyhlásení manželstva za neplatné, bude zapísaný do matriky ako otec dieťaťa bývalý manžel (§ 85 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine). Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde, môže biologický otec dieťaťa určiť otcovstvo na matričnom úrade alebo na súde. Lehota na zapretie otcovstva je pre matku 3 roky od narodenia dieťaťa, pre otca 3 roky odo dňa, kedy sa dozvedel, že sa jeho manželke narodilo dieťa. Po tejto lehote môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva, pričom maloleté dieťa musí byť zastúpené v tomto konaní kolíznym opatrovníkom (§ 86, 88, 96 zák. NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine). Ak je matka dieťaťa v čase narodenia dieťaťa vdova, do 300 dní od úmrtia manžela bude zapísaný ako otec dieťaťa zomretý manžel.
 
 
     
 
Určenie rodičovstva

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.Otcovstvo sa určuje na základe 3 domnienok otcovstva (§ 84 zák. 36/2005 Z.z. o rodine).

I. domnienka – otcom dieťaťa je manžel matky
II. domnienka – otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením s matkou dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom
III. domnienka otcovstva – otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súdom
Určiť otcovstvo je možné aj pred narodením v čase, keď je už dieťa počaté, a to na matričnom úrade alebo na súde.

 
 
     
 
Praktické informácie
 
 


Rodný list novorodeného dieťaťa si vyzdvihne otec dieťaťa na matričnom úrade podľa miesta narodenia, nie podľa bydliska. Otec dieťaťa na matrike podpíše na Hlásení o narodení súhlas s menom, ktoré podpísala matka v pôrodnici a podpíše prevzatie rodného listu a Žiadosti o podporu pri narodení dieťaťa ( § 1 ods. 1 zák. NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov).

Ak sú rodičia manželia, otec dieťaťa predloží k nahliadnutiu originál sobášneho listu a obidva preukazy totožnosti. Ak je matka dieťaťa slobodná, predloží k vydaniu rodného listu občiansky preukaz a urobí vyhlásenie na matrike o svojom osobnom stave.
Ak nemôže prísť osobne, vyhlásenie o osobnom stave môže urobiť na ktorejkoľvek matrike, alebo u notára. Prevzatím dokladov o narodení s úradne osvedčeným podpisom môže písomne poveriť inú osobu, alebo jej budú doklady zaslané doporučene do vlastných rúk.Ak je matka dieťaťa vdova, predloží k vydaniu dokladov o narodení k nahliadnutiu úmrtný list manžela a platný preukaz totožnosti. Určovať otcovstvo je možné iba v prípade, že od úmrtia manžela uplynulo viac ako 300 dní.

Ak je matka dieťaťa rozvedená, k vydaniu dokladov o narodení predloží okrem platného občianskeho preukazu aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Určovať otcovstvo je možné iba v prípade, že od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynulo viac ako 300 dní. Ak je jeden z rodičov, alebo obaja cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, k určeniu otcovstva je potrebný súdny tlmočník, ktorého prítomnosť si musia rodičia zabezpečiť sami. Aj v tomto prípade určenie otcovstva môže byť pred matričným úradom , alebo pred súdom.
Ak sa rodičia nedohodnú na mene dieťaťa, v rodnom liste bude namiesto mena zapísané „meno neurčené“ dovtedy, kým meno dieťaťa neurčí súd. Obdobne to platí aj v prípade, že neuplynulo 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva. V matrike je zapísaný bývalý manžel, ktorý musí dať súhlas s menom dieťaťa, aj keď nie je biologickým otcom, pokiaľ neprebehne na súde zapretie otcovstva. Po úspešnom zapretí otcovstva je známy iba jeden rodič - matka, ktorá určí svojmu dieťaťu osobné meno sama.
 

 
     
 

Matričný úrad vydá nasledovné doklady o narodení :
 
 

1. Rodný list

Prvý výpis z matriky je bez poplatku, každý ďalší výpis je za poplatok 50,- Sk za jeden doklad. Po každej zmene v matrike (určenie, zapretie otcovstva, zmena mena, alebo priezviska, osvojenie a pod.) je vydanie ďalšieho výpisu z matriky za poplatok.Doporučujeme rodičom, aby si z originálu rodného listu (prvý výpis) dali vyhotoviť dostatočný počet neosvedčených fotokópií, ktoré použijú na všetky inštitúcie, ktoré ho vyžadujú. V žiadnom prípade netreba dávať originál rodného listu, pretože rodný list je majetkom rodičov a žiadna organizácia alebo úrad, pokiaľ na to nemajú osobitný zákon, nemajú právo vziať rodičom originál matričného dokladu a mať ho vo svojej úschove. Je to doklad o osobnom stave, kde sú údaje o narodení, rodičoch, rodnom čísle, štátnom občianstve a iné, ktoré sú chránené osobitnými predpismi. Pre potreby všetkých inštitúcií, sociálnych, zdravotných a pod, postačí neosvedčená fotokópia rodného listu, ktorú majú možnosť porovnať s predloženým originálom.
 
     
 

2. Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

Žiadosť dostanú rodičia na matričnom úrade spolu s rodným listom novorodeniatka. Žiadosť vyplní podľa predtlače a podpíše matka dieťaťa a podáva sa spolu s neosvedčenou fotokópiou rodného listu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu.

O lehote a spôsobe výplaty Vás poinformuje príslušný úrad. Neosvedčenú fotokópiu rodného listu použijete v zdravotnej poisťovni k vydaniu karty poistenca novorodeného dieťaťa, pre sociálnu poisťovňu, k prihláseniu na trvalý pobyt v ohlasovni pobytu a pre rôzne iné účely. Dieťa narodené v cudzine, ktoré je štátnym občanom SR sa zapisuje do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, prostredníctvom matričného úradu, alebo zastupiteľského úradu SR v zahraničí, ktorí spíšu s rodičmi Zápis o narodení. Osobitná matrika MV SR vydá slovenský rodný list platný ako verejná listina na našom území a spolu s ním aj Žiadosť o podporu pri v zahraničí, ktorí spíšu s rodičmi Zápis o narodení. Osobitná matrika MV SR vydá slovenský v zahraničí, ktorí spíšu s rodičmi Zápis o narodení. Osobitná matrika MV SR vydá slovenský narodení dieťaťa.
 
 
     
 

Viera Zámečníková                       
vedúca matriky                         
Matričného úradu MČ Bratislava - Nové Mesto

 
  IMUNITA
Čo je imnunitný systém
a ako funguje?
 
 
  VHODNÉ MENO
Neviete si vybrať to pravé
meno pre vašu ratolesť?
 
  TEHOTENSKÁ PORADŇA
Aké vyšetrenia vás čakajú po
po potvrdení gravidity?
 
 
  PÔRODNICE
Zoznam pôrodníc
 
 
  MATRIČNÉ ÚRADY
Zoznam Matričných úradov
 
 
  MATERSKÉ CENTRÁ
Zoznam Materských centier
 
 
  CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Zoznam centier voľného času
 
 
  MATERSKÉ ŠKOLY
Ako správne vybrať MŠ?
 
 
  PREDPOVEĎ POČASIA
 
www.inpocasie.sk
 
 

Copyright (c) 2006 - 2008 Artison, s. r. o., vydavateľ publikácie Rodičia a ja alebo citovaní autori.
rodiciaaja@rodiciaaja.sk, www.rodiciaaja.sk

Upozornenie: Informácie, ktoré získate na týchto stránkach, vrátane elektronickej pošty, nenahrádzajú v žiadnom prípade odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Prevádzkovaieľ stránky preto nenesie žiadnu zodpovednosť za to, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia vášho dieťaťa.
 
Žiadnu časť tejto www sránky nemožno kopírovať, publikovať a rozširovať iným spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa.

Optimalizované pre Internet Explorer 6.0 a vyššie, Mozilla 5.0 a vyššie v rozlíšení 1024x768